AKCJA KATOLICKA

W 2000 roku w odpowiedzi na oczekiwania Parafian św. Andrzeja Apostoła ks. Prałat Wincenty Tokarz doprowadził do zwołania w dniu 09 kwietnia 2000 roku zebrania założycielskiego Akcji Katolickiej w naszej Parafii. Grupa inicjatywna 24 osób w obecności pana Eugeniusza Kaźmierczaka, prezesa Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (AIAK) Archidiecezji Wrocławskiej złożyła deklaracje wstąpienia do Akcji Katolickiej i utworzenie jej parafialnego oddziału. Na pierwszego prezesa nowo powstałego POAK przy naszej Parafii został powołany pan mgr inż. Zdzisław Richter.

Od momentu powołania Parafialny Oddział podejmował zadania statutowe i formacyjne określone w przyjętych ogólnokrajowych programach AK. Zadania te realizowane były w ścisłej łączności z parafialnym Asystentem kościelnym ks. prałatem Wincentym Tokarzem.

Formacja członków POAK realizowana jest poprzez spotkania, w czasie których poznawane są wybrane zagadnienia dokumentów Kościoła Katolickiego, materiałów formacyjnych Krajowego Instytutu AK (KIAK) nawiązujących do obowiązujących w danym roku programów duszpasterskich w Polsce, a także innych, wybranych i przygotowanych samodzielnie przez POAK.

Szczególną formą formacji członków AK jest uczestnictwo w organizowanych dniach skupienia i pielgrzymkach do maryjnych sanktuariów. Przedstawiciele naszego POAK regularnie uczestniczą w corocznych organizowanych diecezjalnych pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji w Sobótce k/ Wrocławia (poprzednio do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim)” jak i ogólnokrajowej do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Członkowie POAK uczestniczą także w diecezjalnych dniach skupienia organizowanych przez AIAK oraz w uroczystościach Chrystusa Króla, patronalnym święcie AK. Bardzo doniosłym wydarzeniem w działalności naszego POAK było zorganizowanie 18 grudnia 2010 roku w naszej Parafii archidiecezjalnego dnia skupienia członków AK naszej diecezji połączonego ze spotkaniem opłatkowym. Uroczystości tej przewodniczył Jego Eminencja ks. kard. Henryk Gulbinowicz.

Kilku członków parafialnego oddziału aktywnie uczestniczyło i pogłębiało swoją chrześcijańską wiedzę w ramach zorganizowanego przy PWT we Wrocławiu Studium Społecznego Akcji Katolickiej, spośród których 5 pokusiło się o napisanie rozprawy końcowej, której pozytywna ocena zaowocowała uzyskaniem honorowego dyplomu jego ukończenia.

Obok działań formacyjnych ważnym i istotnym elementem działania Oddziału jest rozwój swojej duchowości poprzez udział w życiu duchownym i modlitewnym Parafii. Z inicjatywy podjętej w pierwszych latach istnienia POAK, która jest kontynuowana do tej pory, członkowie Oddziału włączyli się w przygotowywanie i prowadzenie rozważań nabożeństw Drogi Krzyżowej, parafialnych dni skupienia, samodzielnie bądź w łączności z innymi grupami, np. w wigilię Zesłania Ducha św., czy też z okazji czterdziestogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wyrazem łączności z pozostałymi grupami parafialnymi są wspólne spotkania opłatkowe.

Członkowie Oddziału podejmowali także działania na rzecz Parafii poprzez pomoc i w organizacji i przeprowadzaniu corocznego parafialnego festynu, z którego dochód przeznaczany był głównie na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci najuboższych parafian. Chętnie odpowiadali na prośbę naszego ks. Proboszcza o pomoc w przeprowadzaniu kwest przed Kościołem na rzecz celowych zbiórek pieniężnych podejmowanych przez władze kościelne, np. misje, pomoc Kościołom na Wchodzie, wezwaniom Caritas, ofiarom kataklizmów czy też zbiórkom na rzecz „Dzieła Tysiąclecia” podejmowanych z okazji Dnia Papieskiego.

Od roku 2004 zorganizowane są pod patronatem POAK cotygodniowe , bezpłatne zajęcia z obsługi komputera dla tych z chętnych parafian. Troską Asystenta kościelnego i członków POAK propagowanie idei Akcji Katolickiej. Tutejszy POAK aktywnie uczestniczył w zbieraniu podpisów w naszej Parafii pod obywatelskimi inicjatywami; takimi jak protest sformułowany przez Zrzeszenie Publicystów Polskich „Piast”, AIAK i Rodziny Rodła przeciwko projektowi ustawy „o świadomym rodzicielstwie” (druk sejmowy nr3215), inicjatywą przywrócenia święta Trzech Króli, zakaz stosowania metod „in vitro”. Także 06.03.2004r wystąpił z pisemnym poparciem apelu „Domu Ojczystego” w obronie posła Jana Tomczaka, którego Prokuratura chciała pociągnąć do odpowiedzialności karnej za Jego publiczną obronę godności Ojca Świętego Jana Pawła II.

Prezes i członkowie Zarządu aktywnie uczestniczą w działaniach podejmowanych na szczeblu archidiecezjalnym takich jak np. posiedzenia Rady AIAK. Zarząd POAK zaopatruje się regularnie w wydawane przez KIAK biuletyny informacyjne oraz materiał formacyjne.

Decyzją (ldz 782/2003) z dnia 28.05.2003, w odpowiedzi na wynik wyborczy Walnego Zebrania POAK w dniu 7.05.2003r, ks. kardynał H. Gulbinowicz, metropolita wrocławski powołał Krzysztofa Hermanowicza na prezesa POAK. Aktualna liczba członków Oddziału to 17 osób.
Opiekun strony: hermagat@gmail.com